Upplysningar och ansvar

IT-Hotell Opalen eftersträvar att tillse att den information som finns på denna hemsida är riktig och uppdaterad. Trots detta kan information på hemsidan saknas eller vara felaktig. Användaren skall därför inte enbart förlita sig på informationen på hemsidan, utan skall även kontrollera densamma med Opalen. Informationen på hemsidan kan således inte åberopas till stöd för anspråk eller krav av vad slag det än må vara.

Opalen har inte någon kontroll över vad informationen på hemsidan används till och vi ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, förlust av intäkt eller andra skador och förluster som uppstår i samband med användandet av denna information.

Rättigheter under tvingande rätt som konsument i förhållande till Opalen åtnjuter är dock inte begränsade.

Länkar
Opalen har ingen möjlighet att undersöka alla de hemsidor vilka det finns länkar till och från denna hemsida och Opalen är heller inte ansvarigt för sådana hemsidors innehåll. Användaren nyttjar således länkar till andra hemsidor på egen risk och tar del av sådana hemsidor på de villkor som gäller beträffande sådana hemsidor.

Varumärken
Varumärken och logotyper som används eller visas på denna hemsida är såväl registrerade som icke registrerade varumärken som tillhör Opalen och andra och dessa får inte användas i reklam eller andra marknadsföringssammanhang i samband med att material från denna hemsida används, kopieras eller skickas vidare om inte ägaren till varumärket eller logotypen på förhand givit sitt skriftliga tillstånd till detta.

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright